• "AUDITOR WEWNĘTRZNY SYSTEMU ZARZĄDZANIA WEDŁUG NORMY PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 W LABORATORIUM BADAWCZYM ..." ONLINE

 • "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW NA RYNEK. ASPEKTY PRAWNE DLA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS – specjalistyczny kurs laboratoryjny

Miejsce: Katowice

Adres:  ul. Aleksandra Fredry 18/1A   

Numer szkolenia: F/28.01-30.01.2019/SK

Termin: 28.01-30.01.2019

Czas trwania: 3 dni

Cena: 1550 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1349 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGC")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Lunch w każdym dniu szkolenia
 • Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 21.01.2019

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z zaawansowanymi możliwościami techniki chromatografii gazowej z różnymi systemami detekcji m.in. detektorem spektrometrii mas (MS), płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz wychwytu elektronów (ECD), jak również przybliżyć czynności związane z wykonywaniem analiz wspomnianą metodą w laboratorium analiz środowiskowych oraz laboratorium kryminalistycznym.Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z zaawansowanymi możliwościami techniki chromatografii gazowej z różnymi systemami detekcji m.in. detektorem spektrometrii mas (MS), płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz wychwytu elektronów (ECD), jak również przybliżyć czynności związane z wykonywaniem analiz wspomnianą metodą w laboratorium analiz środowiskowych oraz laboratorium kryminalistycznym.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać działanie oraz możliwości chromatografu gazowego z detektorem spektrometrii mas (MS).

 

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy (12:00-18:00)

Teoria (2h):

 1. Ogólna charakterystyka chromatografii gazowej
 2. Podział metod chromatograficznych
 3. Podstawowe parametry opisujące procesy chromatograficzne
 4. Detektory w chromatografii gazowej - ich budowa i zastosowanie, rodzaje układów chromatograficznych. Szczegółowe omówienie zasady działania detektora spektrometrii mas i różnych sposobów jonizacji cząsteczek oraz różnych rodzajów analizatorów masy, m.in. analizator czasu przelotu (ang. Time Of Flight, TOF), Kwadrupol (ang. Quadrupole), Pułapka jonowa (ang. Ion Trap, IT), Orbitrap.
 5. Omówienie nowości wśród aparatury GC/MS.
 6. Kolumny w chromatografii gazowej - ich dobór w praktyce i zastosowanie
 7. Dozowanie próbek – rodzaje dozowników, ich budowa i zastosowanie
 8. Metody przygotowania próbek do analizy

Praktyka (4h):

 1. Przygotowanie chromatografu gazowego do analizy
 2. Przygotowanie próbek ciekłych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
 3. Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej wzorcowej
 4. Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny chromatograficznej do oznaczanej grupy związków
 5. Analiza chromatograficzna przygotowanych próbek i wzorców. Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą próbek o skomplikowanych matrycach oraz próbek pochodzenia naturalnego
 6. Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności: m.in. wymiana membrany, liner’a, kolumny, strzykawki w układzie dozującym

 

Dzień drugi (09:00-16:00)

Teoria (2h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w chromatografii gazowej
 2. Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne
 3. Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów
 4. Interpretacja widm masowych
 5. Zastosowania chromatografii gazowej
 6. Problemy w chromatografii gazowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania
 7. Walidacja metod chromatograficznych - podstawowe pojęcia wdrażania nowych metod w laboratorium analitycznym

Praktyka (5h):

 1. Przygotowanie próbek ciekłych i/lub stałych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
 2. Przygotowanie chromatografu do pracy, podłączenie kolumny do chromatografu, kondycjonowanie aparatury przed wykonaniem analizy
 3. Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy
 4. Analiza mieszanin substancji metodą GC-FID, GC-ECD i GC-MS na wybranych przykładach
 5. Analiza jakościowa i ilościowa. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania Xcalibur, MassHunter.
 6. Praktyczne porady dotyczące optymalizacji rozdziałów chromatograficznych

(m.in. dobór odpowiedniej temperatury, ciśnienia, przepływu w celu maksymalnego skrócenia czasu analizy przy osiągnięciu najlepszych rezultatach rozdzielczych)

 

Dzień trzeci (09:00-16:00)

Praktyka (7h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej
 2. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania Xcalibur czy Masshunter.
 3. Obsługa i zastosowanie detektora mas, interpretacja widm masowych (zastosowanie metod SIM oraz TIC, ekstrakcja wybranych jonów, przeszukiwanie widm masowych pod kątem m/z oznaczanych analitów)
 4. Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności związane z czyszczeniem podzespołów mogących ulec zanieczyszczeniu podczas pracy ze skomplikowanymi matrycami

28-30.01.2019

 • Katowice