• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "RECEPTUROWANIE, PRODUKCJA I KONTROLA JAKOŚCI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa (GC) - teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC) - teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa (GC) - teoria i praktyka

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia gazowa (GC) - teoria i praktyka

Chromatografia gazowa – teoria i praktyka
(17.01, 18.01; 24.01; 25.01)

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Owocowa 8

Numer szkolenia: O/17.01- 25.01/SK

Termin: 17.01- 25.01.2015

Czas trwania: 4 dni

Cena: 1149zł/osoba

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej
 • Przerwy kawowe
 • Świadectwo w języku polskim
   

Liczebność grupy: 5-8 osób maksymalnie!

 

Termin zapisu: do 10.01.2015

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z podstawowymi możliwościami techniki chromatografii gazowej z różnymi systemami detekcji m.in. detektorem wychwytu elektronów (ECD), płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz spektrometrii mas (MS). W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii gazowej oraz analizy otrzymanych danych. W części praktycznej szkolenia (16h) Kursanci przygotują próbki różnych matryc (wody, ścieków, gleb) oraz wykonają ich analizy chromatograficzne, a następnie zinterpretują otrzymane wyniki badań.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły bądź zamierzają rozpocząć pracę z chromatografią gazową.

 

Dzień pierwszy 17.01.2015 (09:00-14:00)

Teoria (2h):

 1. Ogólna charakterystyka chromatografii gazowej
 2. Podział metod chromatograficznych
 3. Podstawowe parametry opisujące procesy chromatograficzne
 4. Detektory w chromatografii gazowej - ich budowa i zastosowanie, rodzaje układów chromatograficznych
 5. Kolumny w chromatografii gazowej - ich dobór w praktyce i zastosowanie
 6. Dozowanie próbek – rodzaje dozowników, ich budowa i zastosowanie
 7. Metody przygotowania próbek do analizy

 

Praktyka (3h):

 1. Przygotowanie chromatografu gazowego do analizy
 2. Przygotowanie próbek ciekłych i stałych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
 3. Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatury, wykonanie krzywej wzorcowej
 4. Optymalizacja warunków chromatograficznych
 5. Analiza chromatograficzna przygotowanych próbek i wzorców

 

 

Dzień drugi 18.01.2015 (9:00-14:00)

Praktyka (5h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa. Interpretacja chromatogramów.
 2. Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą próbek o skomplikowanych matrycach
 3. Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności: m.in. wymiana membrany, liner’a, kolumny, strzykawki w układzie dozującym

 

Dzień trzeci 24.01.2015 (09:00-14:00)

Teoria (2h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w chromatografii gazowej
 2. Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne
 3. Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów
 4. Interpretacja widm masowych
 5. Zastosowania chromatografii gazowej
 6. Problemy w chromatografii gazowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania

 

Praktyka (3h):

 1. Przygotowania próbek ciekłych i/lub stałych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
 2. Przygotowanie chromatografu do pracy: podłączenie kolumny do chromatografu, kondycjonowanie aparatury przed wykonaniem analizy
 3. Optymalizacja warunków analizy
 4. Analiza miesznin metodą: GC-FID, GC-ECD i GC-MS na wybranych przykładach

 

Dzień czwarty 25.01.2015 (09:00-14:00)

Praktyka (5h):

 1. Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej
 2. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy różnego oprogramowania (m.in. ChemStation, TotalChrom)
 3. Obsługa i zastosowanie detektora mas, interpretacja widm masowych (zastosowanie metod SIM oraz TIC, ekstrakcja wybranych jonów, przeszukiwanie widm masowych pod kątem m/z oznaczanych analitów)
 4. Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności związane z czyszczeniem podzespołów mogących ulec zanieczyszczeniu podczas pracy ze skomplikowanymi matrycami
 5. Walidacja metod chromatograficznych - podstawowe pojęcia wdrażania nowych metod w laboratorium analitycznym

 

17-25.01.2015

 • Katowice