• "KWALIFIKACJA I WALIDACJA W UJĘCIU GMP" ONLINE
 • "NOWOŚĆ! AUDITOR WEWNĘTRZNY DOBRYCH PRAKTYK PRODUKCJI (GMP) W BRANŻY KOSMETYCZNEJ ZGODNY Z WYMAGANIAMI..." ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS- teoria i praktyka

 • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS- teoria i praktyka

Szkolenie na żywo w wersji online (webinar)

Numer szkolenia: Ł/15-16.07.2023/WI

Termin: 15-16.07.2023

Czas trwania: 2 dni

Cena: 1690 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów studiów I i II stopnia do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką wynosi 1590 zł ! Prosimy w miejscu kodu rabatowego wpisać "studentHPLC")

Uwaga promocja: dla 2-osoby z firmy -50zł, dla 3-osoby z firmy -80zł, dla 4-osoby i kolejnych -100zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie elektronicznej
 • Świadectwo w języku polskim
 • Bezpłatne konsultacje z Ekspertem w trakcie i po szkoleniu (w formie mailowej)

Termin zapisu: do 08.07.2023

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z zaawansowanymi możliwościami techniki chromatografii gazowej z różnymi systemami detekcji m.in. detektorem spektrometrii mas (MS), płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz wychwytu elektronów (ECD), jak również przybliżyć czynności związane z wykonywaniem analiz wspomnianą metodą w laboratorium analiz środowiskowych oraz laboratorium kryminalistycznym.Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z zaawansowanymi możliwościami techniki chromatografii gazowej z różnymi systemami detekcji m.in. detektorem spektrometrii mas (MS), płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz wychwytu elektronów (ECD), jak również przybliżyć czynności związane z wykonywaniem analiz wspomnianą metodą w laboratorium analiz środowiskowych oraz laboratorium kryminalistycznym.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać działanie oraz możliwości chromatografu gazowego z detektorem spektrometrii mas (MS).

PROGRAM SZKOLENIA

Dzień pierwszy (11:30-15:30)

Teoria (4h):

 1. Ogólna charakterystyka chromatografii gazowej
 2. Podział metod chromatograficznych
 3. Podstawowe parametry opisujące procesy chromatograficzne
 4. Detektory w chromatografii gazowej - ich budowa i zastosowanie, rodzaje układów chromatograficznych. Szczegółowe omówienie zasady działania detektora spektrometrii mas i różnych sposobów jonizacji cząsteczek oraz różnych rodzajów analizatorów masy, m.in. analizator czasu przelotu (ang. Time Of Flight, TOF), Kwadrupol (ang. Quadrupole), Pułapka jonowa (ang. Ion Trap, IT), Orbitrap.
 5. Omówienie nowości wśród aparatury GC/MS.
 6. Kolumny w chromatografii gazowej - ich dobór w praktyce i zastosowanie
 7. Dozowanie próbek – rodzaje dozowników, ich budowa i zastosowanie
 8. Metody przygotowania próbek do analizy
 9. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w chromatografii gazowej
 10. Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne
 11. Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów
 12. Interpretacja widm masowych
 13. Zastosowania chromatografii gazowej
 14. Problemy w chromatografii gazowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania
 15. Walidacja metod chromatograficznych - podstawowe pojęcia wdrażania nowych metod w laboratorium analitycznym.

Dzień drugi (10:00-13:30)

Praktyka (film instruktażowy 1h 15 minut + 2h omówienie części pratycznej + dyskusja)

 1. Przygotowanie chromatografu gazowego do analizy
 2. Przygotowanie próbek ciekłych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
 3. Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej wzorcowej
 4. Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny chromatograficznej do oznaczanej grupy związków
 5. Analiza chromatograficzna przygotowanych próbek i wzorców. Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą próbek o skomplikowanych matrycach oraz próbek pochodzenia naturalnego
 6. Przygotowanie próbek ciekłych i/lub stałych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
 7. Przygotowanie chromatografu do pracy, podłączenie kolumny do chromatografu, kondycjonowanie aparatury przed wykonaniem analizy
 8. Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy
 9. Analiza mieszanin substancji metodą GC-FID, GC-ECD i GC-MS na wybranych przykładach
 10. Analiza jakościowa i ilościowa. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania.
 11. Praktyczne porady dotyczące optymalizacji rozdziałów chromatograficznych
 12. Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej
 13. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania
 14. Obsługa i zastosowanie detektora mas, interpretacja widm masowych (zastosowanie metod SIM oraz TIC, ekstrakcja wybranych jonów, przeszukiwanie widm masowych pod kątem m/z oznaczanych analitów)

15-16.07.2023

 • Online

Rejestracja

Temat: Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas GC-MS- teoria i praktyka [Ł/15-16.07.2023/WI]
Termin: 15-16.07.2023
Miejscowość: Online
Cena: 1690.00 zł