• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
 • "NOWOŚĆ! PODSTAWY PRAWA KOSMETYCZNEGO" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
 • Chromatografia cieczowa HPLC- specjalistyczny kurs laboratoryjny

NOWY TERMIN SZKOLENIA W ZAKŁADCE SZKOLENIA

 

Miejsce: Gdynia

Adres: Aleja Zwycięstwa 96/98

Numer szkolenia: S/27.05-29.05/GDA

Termin: 27.05-29.05.2015

Czas trwania: 3dni

Cena: 1350zł

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

 • Materiały dydaktyczne w formie papierowej

 • Przerwy kawowe

 • Lunch

 • Certyfikat w języku polskim

 

Termin zapisu: do 20.05.2015

 

Cel szkolenia: Szkolenie ma na celu zaznajomienie Kursanta z możliwościami chromatografii cieczowej. W ramach zajęć odbędzie się seminarium (4h), na którym zostaną przedstawione podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii cieczowej oraz analizy otrzymanych danych.

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które rozpoczęły, bądź zamierzają rozpocząć pracę z wysokosprawną chromatografią cieczową.

 

Program szkolenia

Dzień pierwszy 27.05.2015 (9:00-17:00)

Teoria (4h):

 1. Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego. Opis najważniejszych modułów oraz wyjaśnienie zasady ich działania.
 2. Proces rozdziału chromatograficznego. Mechanizmy rządzące rozdziałem, zależność czasu retencji od udziału modyfikatora organicznego w fazie ruchomej, od pH, od temperatury, szybkości przepływu.
 3. Chromatografia w układzie faz normalnych (NP-HPLC) i odwróconych (RP-HPLC).
 4. Chromatogram i opisujące go parametry.
 5. Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie.
 6. Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, przepływu oraz ich wpływ na rozdział związków w HPLC.
 7. Detektory wykorzystywane w chromatografii cieczowej (spektrometr mas MS, tandemowy spektrometr mas MS/MS, detektor spektrofotometryczny z matrycą fotodiodową UV-VIS typu DAD, detektor refraktometryczny RID i inne) i przykłady ich zastosowania.
 8. Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC.
 9. Przygotowanie prób do analizy.

 

Praktyka (4h):

 • Przygotowanie chromatografu do pracy – włączenie urządzenia, przygotowanie oraz podłączenie eluentów, płukanie linii.
 • Podłączenie kolumny do chromatografu.
 • Stabilizacja warunków, kondycjonowanie kolumny.

 

Ćwiczenie 1

Wyznaczenie współczynnika podziału logP dla wybranych związków z zastosowaniem techniki HPLC (elucja izokratyczna). Dobór kolumny chromatograficznej; sporządzenie roztworów wzorcowych; budowa metody chromatograficznej z uwzględnieniem ustawień automatycznego podajnika próbek (autosamplera); omówienie wyników.

 

Dzień drugi 28.05.2015  (9:00-15:00)

Praktyka (6h):

 

 • Analiza chromatogramów - podstawowe parametry opisujące kształt piku, rozdzielczość, współczynnik retencji, współczynnik asymetrii.
 • Integracja sygnałów chromatograficznych w trybie manualnym i automatycznym.
 • Omówienie wyników z dnia poprzedniego.

 

Ćwiczenie 2

Rozdział chromatograficzny próbki mieszaniny konserwantów stosowanych w kosmetyce. Porównanie elucji izokratycznej i gradientowej. Sporządzania roztworów do krzywej kalibracji. Przygotowania próbek ekstraktów z półstałej postaci kosmetyku i oznaczenie ilościowe konserwantów.

 

Dzień trzeci 29.05.2015 (9:00-15:00)

Praktyka (6h):

 

 • Omówienie wyników z dnia poprzedniego.
 • Przygotowanie próbek.

 

Ćwiczenie 3

Oznaczenie zawartości wybranych witamin w produkcie gotowym. Przygotowanie próbek do analizy z zastosowaniem ekstrakcji do fazy stałej SPE.

 

 • Test sprawdzający zdobytą wiedzę.
 • Omówienie wyników ćwiczenia 3.
 • Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej.
 • Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów.

27-29.05.2015

 • Gdynia