• "CHROMATOGRAFIA GAZOWA Z DETEKTOREM SPEKTROMETRII MAS GC-MS – SPECJALISTYCZNY KURS LABORATORYJNY" ELBLĄG
  • "NOWOŚĆ! PODSTAWY PRAWA KOSMETYCZNEGO" ONLINE

Skontaktuj się z nami!


e-mail: kontakt@bioszkolenia.com


telefon: 793611288

triangle
  • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas (MS)– specjalistyczny kurs laboratoryjny

  • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas (MS)– specjalistyczny kurs laboratoryjny

  • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas (MS)– specjalistyczny kurs laboratoryjny

UWAGA! REKRUTACJA ZAKOŃCZONA. NOWY TERMIN SZKOLENIA DOSTĘPNY W ZAKŁADCE SZKOLENIA.
  • Chromatografia gazowa z detektorem spektrometrii mas (MS)– specjalistyczny kurs laboratoryjny

Miejsce: Katowice

Adres: ul. Owocowa 8

Numer szkolenia: O/04.12- 06.12/SK

Termin: 04.12-06.12.2015

Czas trwania: 3 dni

Cena: 1450 zł/osoba (UWAGA! Szkolenie jest dofinansowane dla studentów do 25 roku życia. Cena kursu z ważną legitymacją studencką to 1249 zł ! Proszę wpisać w kodzie rabatowym "studentGC")

 

Cena szkolenia dodatkowo obejmuje:

Materiały dydaktyczne w formie papierowej
Przerwy kawowe
Lunch w każdym dniu szkolenia
Świadectwo w języku polskim


Termin zapisu: do 25.11.2015

 

Cel szkolenia:

Szkolenie ma na celu zaznajomienie kursanta z zaawansowanymi możliwościami techniki chromatografii gazowej z różnymi systemami detekcji przede wszystkim detektorem spektrometrii mas (MS) oraz płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i wychwytu elektronów (ECD). W ramach zajęć odbędzie się seminarium, na którym zostaną przedstawione wiadomości teoretyczne z zakresu chromatografii gazowej. W części praktycznej szkolenia kursanci przygotują próbki różnych matryc (wody, ścieków, gleb) oraz wykonają ich analizy chromatograficzne, a następnie zinterpretują otrzymane wyniki badań.

 

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą poznać działanie oraz możliwości chromatografu gazowego z detektorem spektrometrii mas (MS).

 

Dzień pierwszy 04.12.2015 (13:00-20:00)

Teoria (2h):

Ogólna charakterystyka chromatografii gazowej.
Podział metod chromatograficznych.
Parametry opisujące procesy chromatograficzne.
Detektory w chromatografii gazowej - ich budowa i zastosowanie, rodzaje układów chromatograficznych. Szczegółowe omówienie zasady działania detektora spektrometrii mas i różnych sposobów jonizacji cząsteczek oraz różnych rodzajów analizatorów masy, m.in. analizator czasu przelotu (ang. Time Of Flight, TOF), Kwadrupol (ang. Quadrupole), Pułapka jonowa (ang. Ion Trap, IT), Orbitrap.
Kolumny w chromatografii gazowej - ich dobór w praktyce i zastosowanie.
Dozowanie próbek – rodzaje dozowników, ich budowa i zastosowanie.
Metody przygotowania próbek do analizy.

 

Praktyka (5h):

Przygotowanie chromatografu gazowego do analizy
Przygotowanie próbek ciekłych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
Przygotowanie wzorców, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej wzorcowej
Optymalizacja warunków chromatograficznych, dobór właściwej kolumny chromatograficznej do oznaczanej grupy związków
Analiza chromatograficzna przygotowanych próbek i wzorców Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z analizą próbek o skomplikowanych matrycach
Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności: m.in. wymiana membrany, liner’a, kolumny, strzykawki w układzie dozującym

 

Dzień drugi 05.12.2015 (09:00-16:00)

Teoria (2h):

Analiza jakościowa i ilościowa (metoda standardu zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w chromatografii gazowej
Integracja chromatogramów, krzywe kalibracyjne
Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów
Interpretacja widm masowych
Zastosowania chromatografii gazowej
Problemy w chromatografii gazowej - sposoby ich rozwiązywania i unikania
Walidacja metod chromatograficznych - podstawowe pojęcia wdrażania nowych metod w laboratorium analitycznym

 

Praktyka (5h):

Przygotowanie próbek ciekłych i/lub stałych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej
Przygotowanie chromatografu do pracy, podłączenie kolumny do chromatografu, kondycjonowanie aparatury przed wykonaniem analizy
Optymalizacja warunków analizy, dobór kolumny, wpływ sposobu przygotowania próby oraz detekcji na wynik analizy
Analiza mieszanin substancji metodą GC-FID, GC-ECD i GC-MS na wybranych przykładach
Analiza jakościowa i ilościowa. Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy różnego oprogramowania ChemStation
Praktyczne porady dotyczące optymalizacji rozdziałów chromatograficznych (m.in. dobór odpowiedniej temperatury, ciśnienia, przepływu w celu maksymalnego skrócenia czasu analizy przy osiągnięciu najlepszych rezultatach rozdzielczych)

 

Dzień trzeci 06.12.2015 (10:00-16:00)

Praktyka (6h):

Analiza jakościowa i ilościowa. Zastosowanie wzorców wewnętrznych w analizie ilościowej
Interpretacja otrzymanych chromatogramów. Pokazanie podstawowych operacji obróbki chromatogramów przy pomocy oprogramowania TotalChrom
Obsługa i zastosowanie detektora mas, interpretacja widm masowych (zastosowanie metod SIM oraz TIC, ekstrakcja wybranych jonów, przeszukiwanie widm masowych pod kątem m/z oznaczanych analitów).
Konserwacja chromatografu - podstawowe czynności związane z czyszczeniem podzespołów mogących ulec zanieczyszczeniu podczas pracy ze skomplikowanymi matrycami.

04-06.12.2015

  • Katowice